El responsable de la docència de l’Observatori de l’Ebre i tutor de Pla de formació objecte de l’expedient SOC018/18/00422 per l’aprenentatge de recuperació de registres històrics i dades geofísiques manifesta:

Que el contracte en pràctiques objecte d’aquest expedient s’inicià el 31 d’octubre de 2018 i finalitzà el 30 d’abril de 2019, amb una durada de sis mesos,

Que s’han complert els objectius del pla d’aprenentatge. L’alumne s’ha familiaritzat amb les tècniques de manipulació d’un escàner i dels programes d’escaneig amb sortida dels arxius en diversos formats (jpg, pdf, ...) i ha assolit les competències i habilitats necessàries per a la recuperació de registres geofísics històrics.

Que s’ha creat un arxiu digital amb las còpies escanejades per a que servi de reservori digital i aquestes còpies digitals s’han numeritzat usant un programa de reconeixement de caràcters. Sobre les dades ja numeritzades l’alumne ha après a usar tècniques de correcció, ja que en certs casos els programes de reconeixement generen caràcters erronis. Les dades numeritzades i comprovades s’han exportat a un full de càlcul. Per al seu ús s’ha donat unes nocions del funcionament d’aquestes ferramentes. Les dades finals s’han introduït en un apartat de l’arxiu digital creat per a aquest fi.

Que l'aprenentatge i el treball de l'alumne ha estat la digitalització de registres històrics geomagnètics de SSC i SFE encaminats a fer estudis que ens ajuden comprendre millor el nostre entorn i amb ell la protecció i millora del medi ambient. La major part dels resultats de la recerca de l’OE es publiquen ja en accés obert i el productes de valor afegit fruit de la recerca estan en línia a la web de l’OE i enllaçats des d’altres servidors nacionals i internacionals. És més, bona part de les dades generades a l’OE són compartits amb la comunitat científica i amb la societat de manera oberta a través de la nostra pròpia pàgina web o de bases de dades internacionals. Aquesta compartició de les dades afavoreix tant la bon govern (tota administració pot utilitzar les nostres dades publiques per a la millora de la seva gestió), l’educació (sovint grups escolars utilitzen dades nostres, per exemple, climàtiques, per als seus projectes) i la ciència ciutadana (els ciutadans que utilitzen les nostres dades no només aprenen ciència, també ens proporcionen un retorn sobre la qualitat de les dades i necessitats de productes).

 

 soc gc ue

Roquetes (Baix Ebre), 19 d’octubre de 2018 -- La contractació està emmarcada dins d'un nou programa de Garantia Juvenil a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i la persona contractada té un contracte de pràctiques, un pla de treball i un tutor per desenvolupar un projecte a l’Observatori de l’Ebre entre el 30 d’octubre d'aquest any i el 30 d’abril del 2019.


Aquesta iniciativa millora l’ocupació de les persones joves menors de 30 anys, mitjançant l'adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, alhora que facilita la seva posterior incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.


La persona contractada farà tasques d’acord amb la seva formació en l’aprenentatge de recuperació de registres històrics i dades geofísiques i solars incidint en la digitalització i conservació d’aquests registres. L’objectiu és proporcionar-li la pràctica professional adequada als estudis cursats.


La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). A Catalunya compta amb fons propis i del Fons Social Europeu.


Les persones interessades i que reuneixen els requisits, s'han d'inscriure a l'Oficina de Treball del SOC a Tortosa, Passeig Ribera, núm. 29 Tortosa indicant el núm. de referència d'Oferta: 09-2018- 32134

soc 1l

idbc

sepe

flag yellow low

Roquetes (Baix Ebre), 16 de desembre de 2016--La contractació està emmarcada dins d'un nou programa de Garantia Juvenil a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i la persona contractada té un contracte de pràctiques, un pla de treball i un tutor per desenvolupar un projecte a l’Observatori de l’Ebre entre el 15 de novembre d'aquest any i el 14 de maig del 2017.

Aquesta iniciativa millora l’ocupació de les persones joves menors de 30 anys, mitjançant l'adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, alhora que facilita la seva posterior incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

La persona contractada farà tasques d’acord amb la seva formació en l’aprenentatge de recuperació de registres històrics i dades geofísiques i solars. L’objectiu és proporcionar-li la pràctica professional adequada als estudis cursats.

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). A Catalunya compta amb fons propis i del Fons Social Europeu. 

 

soc 1l

idbc

sepe

flag yellow low

Organismo contratante: Observatori de l’Ebre

Objeto: Suministro de un magnetómetro para la realización de medidas absolutas del campo magnético terrestre.

Número de expediente: 01/2016

Tramitación: Ordinaria

Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad (De acuerdo artículo 170D de la TRLCSP)

Valor del contrato: 70.000,00 € (sin IVA)

Empresa Adjudicataria: Royal Meteorological Institute of Belgium

Garantía Definitiva: 5% sobre el presupuesto de adjudicación.

El suministro objeto del presente contrato se adquiere en el marco del proyecto de investigación cuyos títulos y entidades financiadoras se detallan a continuación:

  • Título: OBSERVATORIO REMOTO AUTOMATIZADO COMO MONITOR DE LA ACTIVIDAD GEMAGNETICA E IONOSFERICA PARA ESTUDIOS GEOFISICOS Y APLICACIONES TECNOLOGICAS.
  • Referencia: CTM2014-52182-C3-1-P
  • Entidad Financiadora: Ministerio Economía y Competitividad