Observatori de l'Ebre

Seleccioni el seu idioma

Observatori de l'Ebre

 

Anunci per cobrir un lloc de treball temporal amb un contracte d’interinitat, amb període de prova de 6 mesos, d’Investigador/a contractat/da Doctor/a per a la Fundació Observatori de l’Ebre (OE). El/la Investigador/a contractat/da Doctor/a, té com a missió treballar en el grup de recerca GRGeo de l’OE per desenvolupar l’activitat de recerca, transferència de coneixement i divulgació que porta a terme l’OE, així com al suport a l’activitat d’observació de l’OE lligades a la sub-línia de Geomagnetisme i Aeronomia.

Data límit per presentar candidatures: 17 d’agost de 2021 a les 13:00.

Tema  Grup de recerca GRGeo de l’Observatori de l’Ebre, sub-línia de Geomagnetisme i Aeronomia 
Institució

Observatori de l’Ebre – Universitat Ramon Llull

Roquetes (Tarragona), Espanya

http://www.obsebre.eshttp://www.url.edu

Supervisor Dr. David Altadill (Observatori de l’Ebre-URL)
Font de finançament Fundació Observatori de l’Ebre
Salari La retribució bruta anual és de 27.600,00 €, distribuïts en 12 pagues.
Duració del contracte Interinitat, amb període de prova de 6 mesos
Data d’inici del contracte(estimada) Setembre 2021
Perfil del candidat
 • Formació en geomagnetisme i aeronomia.
 • Experiència de recerca en l’estudi, anàlisi, caracterització i modelat de fenòmens transitoris en el camp magnètic i la ionosfera terrestres; i dels seus mecanismes d’origen extern, en fenòmens transitoris d’activitat solar (meteorologia espacial), i/o intern, en fenòmens transitoris d’acoblament atmosfèric (meteorologia atmosfèrica).
 • Experiència amb tractament i anàlisi de dades geofísiques. És valorarà l’acreditació de la capacitat de desenvolupar dades i productes de valor afegit d’interès per caracteritzar fenòmens transitoris al camp magnètic i a la ionosfera terrestres.
 • Coneixement de treball amb diferents SO i capacitat de programació científica en Fortran, Matlab, o similar. • Experiència en redactar articles científics en llengua anglesa i en participació a congressos científics internacionals.
 • Experiència de treball en equips o grups de recerca internacionals.
 • Experiència en activitats de formació reglada universitària.
 • Experiència en la caracterització i modelat de l’impacte de fenòmens transitoris al camp magnètic i a la ionosfera terrestres en sistemes tecnològics.
 • Experiència en desenvolupar productes i transferència de coneixement per mitigar efectes perniciosos dels fenòmens transitoris al camp magnètic i a la ionosfera terrestres en sistemes tecnològics.
 • Experiència en preparar i desenvolupar projectes de recerca per atreure finançament.
 • Experiència en formació, difusió i divulgació d’activitats equivalents a les descrites a la Base SEGONA.
Descripció de les feines a realitzar

La persona contractada té com a missió treballar en el grup GRGeo de l’OE, aquesta missió es concreta en les funcions següents:

 • Recerca basada en l’estudi, anàlisi, caracterització i modelat de les variables físiques lligades al camp magnètic i a la ionosfera terrestres, a escala local, regional i global.
 • Recerca, caracterització i modelat de fenòmens transitoris en el camp magnètic i a la ionosfera terrestres, i dels seus mecanismes d’origen extern, en fenòmens transitoris d’activitat solar (meteorologia espacial), i/o intern, en fenòmens transitoris d’acoblament atmosfèric (meteorologia atmosfèrica).
 • Recerca, caracterització i modelat de l’impacte de fenòmens transitoris en el camp magnètic i a la ionosfera terrestres en sistemes tecnològics.
 • Desenvolupament de productes i transferència de coneixement per mitigar efectes perniciosos dels fenòmens transitoris en el camp magnètic i a la ionosfera terrestres en sistemes tecnològics.
 • Preparar i desenvolupar projectes de recerca per atreure finançament a l’activitat de l’OE.
 • Suport a l’activitat d’observació de l’OE per desenvolupar dades i productes de valor afegit d’interès per caracteritzar fenòmens transitoris en el camp magnètic i a la ionosfera terrestres.
 • Formació i educació en el programa de Doctorat en tecnologies de la informació i l’aplicació a gestió, arquitectura i geofísica de la URL.
 • Desenvolupar activitat de visualització, difusió i divulgació de l’activitat de recerca i observació de l’OE (redacció d’informes i articles científics, i participació en el programa d’activitats de divulgació de l’OE).
Requisits

Per ser admeses en aquest procés selectiu, les persones candidates han de complir els requisits següents el dia de finalització del termini de presentació de sol·licituds:

 • Tenir la nacionalitat espanyola, la de qualsevol dels estats membres de la Unió Europea o la d’altres estats als quals els hi sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors en virtut de tractats internacionals ratificats per Espanya. En el cas de ciutadans de països que no siguin membres de la UE, acreditar residència legal i permís de treball a l’Estat espanyol.
 • Haver complert els 18 anys i no excedir de l’edat de jubilació forçosa.
 • No patir cap malaltia ni defecte físic que impedeixi el normal desenvolupament del treball corresponent.
 • No haver estat separat del servei de cap Administració o ens depenent per resolució ferma, mitjançant expedient disciplinari, ni inhabilitat per a l’exercici de funcions públiques per sentència ferma. En cas de ser estranger, s’haurà d’acreditar mitjançant declaració jurada o promesa de no estar sotmès a sanció disciplinària o condemna penal que pugui impedir al seu estat d’origen l’accés a la funció pública.
 • No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat per l’exercici de les funcions de la plaça convocada o d’incompatibilitat previstes a la legislació vigent sobre la matèria.
 • Estar en possessió de Titulació oficial de Doctor en Física o equivalent. En el cas de persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar l’homologació de la titulació exigida pel Ministeri d’Educació i Formació Professional. Cas de presentar una titulació equivalent a les exigides, s’haurà d’adjuntar un certificat lliurat per un òrgan competent que n’acrediti l’equivalència.
 • Estar en possessió del certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1). En cas que no es pugui acreditar documentalment el nivell de català establert, l’aspirant haurà de realitzar una prova de català.
 • Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola i no siguin originàries de països en què el castellà sigui llengua oficial hauran d’acreditar posseir coneixements de llengua castellana de nivell superior. L’acreditació d’aquest coneixement es realitzarà mitjançant la superació d’una prova o exercici, o la presentació d’un dels documents que s’indiquen a continuació:
  • Certificat conforme han cursat la primària i/o la secundària i/o el batxillerat a l’Estat espanyol.
  • Diploma d’espanyol (nivell superior o nivell C2) que estableix el Reial decret 1137/2002, de 31 d’octubre, o equivalent, o certificació acadèmica que acrediti haver superat totes les proves dirigides a l’obtenció d’aquest.
  • Certificat d’aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.
Candidatures

Les persones interessades que reuneixin els requisits, poden sol·licitar la seva incorporació a l’oferta a la Fundació Observatori de l’Ebre, (C.\ Horta Alta, 38; 43520 - Roquetes), presentant una sol·licitud tot indicant com a referència Ref. Investigador/a contractat/da Doctor/a. Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar, en format paper al Registre General de la Fundació Observatori de l’Ebre de dilluns a divendres laborables, de 09:00 a 13:00h o a les oficines de correus, mitjançant correu certificat administratiu registrat abans de les 13:00h de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds, o en format digital mitjançant correu electrònic adreçat a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. entregat al servidor de l’OE abans de les 13:00h de l'últim dia del termini de presentació de sol·licituds incloent el codi “Doctor2021OE” a l’assumpte.

A la sol·licitud presentada per prendre part en aquest procés, d’acord al Formulari de sol·licitud de l’annex a les BASES, la persones candidates declararan que reuneixen tots els requisits establerts a la Base TERCERA, es comprometran a acreditar de manera fefaent els requisits establerts a la Base TERCERA, i donaran consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en aquesta convocatòria i per a la tramitació del procés selectiu, de conformitat amb la legislació vigent. Juntament amb la sol·licitud, s’adjuntarà la següent documentació:

 • Carta de presentació i motivació acreditativa del seu interès per ocupar el lloc de treball, de no més de quatre pàgines d'extensió.
 • Currículum Vitae (CV), explicitant les dades de contacte i els mèrits rellevants de les persones candidates a aquesta convocatòria (veure base QUARTA). Les persones candidates hauran d’indicar al seu CV, el seu codi ORCID i/o ResearchId, l’índex de producció científica, l’impacte de les seves respectives autories (Quartil de les revistes d’acord al Science Citation Index en que s’han publicat els seus articles, i nombre de cites per article). També indicaran a la seva contribució en projectes i contractes de recerca en que ha participat i les fonts de finançament; les beques, premis o reconeixements que hagi rebut; etc.
 • Proposta de projecte de recerca. Les persones candidates hauran de presentar un projecte de recerca, especificant-ne el context actual, un pla d’execució i els resultats que espera obtenir en un termini d’un i dos anys.
 • Còpia dels documents necessaris per acreditar el coneixement de llengües Catalana i Castellana.
 • Cartes de recomanació (opcional).
Bases de la convocatòria Les bases de la convocatòria es poden trobar en aquest enllaç: https://www.dipta.cat/ebop/index.php?op=dwn&tipus=i&data=20210720&anyp=2021&num=6568&v=i
Contacte Per qualsevol dubte es poden dirigir a: Dr. David Altadill (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.) afegint Doctor2021OE a l’assumpte del missatge