La persona contractada té com a missió treballar en les tasques del projecte IDEWA (PCI2020-112043) centrat en l’estudi del drenatge en zones de reg a diverses escales espacials i avaluar l'impacte d'aquest drenatge sobre el cabal del riu i la qualitat de l'aigua aigües avall. Amb aquesta finalitat s’utilitzaran models i dades de teledetecció. 

Data límit per a la presentació de candidatures: 9 de desembre de 2020 a les 23:59.

El responsable de la docència de l’Observatori de l’Ebre i tutor de Pla de formació objecte de l’expedient SOC018/18/00422 per l’aprenentatge de recuperació de registres històrics i dades geofísiques manifesta:

Que el contracte en pràctiques objecte d’aquest expedient s’inicià el 31 d’octubre de 2018 i finalitzà el 30 d’abril de 2019, amb una durada de sis mesos,

Que s’han complert els objectius del pla d’aprenentatge. L’alumne s’ha familiaritzat amb les tècniques de manipulació d’un escàner i dels programes d’escaneig amb sortida dels arxius en diversos formats (jpg, pdf, ...) i ha assolit les competències i habilitats necessàries per a la recuperació de registres geofísics històrics.

Que s’ha creat un arxiu digital amb las còpies escanejades per a que servi de reservori digital i aquestes còpies digitals s’han numeritzat usant un programa de reconeixement de caràcters. Sobre les dades ja numeritzades l’alumne ha après a usar tècniques de correcció, ja que en certs casos els programes de reconeixement generen caràcters erronis. Les dades numeritzades i comprovades s’han exportat a un full de càlcul. Per al seu ús s’ha donat unes nocions del funcionament d’aquestes ferramentes. Les dades finals s’han introduït en un apartat de l’arxiu digital creat per a aquest fi.

Que l'aprenentatge i el treball de l'alumne ha estat la digitalització de registres històrics geomagnètics de SSC i SFE encaminats a fer estudis que ens ajuden comprendre millor el nostre entorn i amb ell la protecció i millora del medi ambient. La major part dels resultats de la recerca de l’OE es publiquen ja en accés obert i el productes de valor afegit fruit de la recerca estan en línia a la web de l’OE i enllaçats des d’altres servidors nacionals i internacionals. És més, bona part de les dades generades a l’OE són compartits amb la comunitat científica i amb la societat de manera oberta a través de la nostra pròpia pàgina web o de bases de dades internacionals. Aquesta compartició de les dades afavoreix tant la bon govern (tota administració pot utilitzar les nostres dades publiques per a la millora de la seva gestió), l’educació (sovint grups escolars utilitzen dades nostres, per exemple, climàtiques, per als seus projectes) i la ciència ciutadana (els ciutadans que utilitzen les nostres dades no només aprenen ciència, també ens proporcionen un retorn sobre la qualitat de les dades i necessitats de productes).

 

 soc gc ue

RESOLUCIONS

 

L'Observatori de l'Ebre convoca una plaça per a un Doctor en Física, MIRA2020OE, per a realitzar tasques adscrites al projecte de recerca MIRA (PGC2018-096774-B-I00) de la convocatòria del Programa Estatal de Generación del Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i del 2018 finançat pel Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), per la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y el FEDER. El candidat s'incorporarà a un grup dinàmic en la investigació per a la caracterització ionosfèrica terrestre, amb àmplia experiència en projectes de recerca d'àmbit nacional i internacional. Tindrà l'oportunitat de col·laboració amb altres grups de recerca, tant d'àmbit nacional com internacional.

MIRA01   MIRA02   MIRA03

feed-image RSS Borsa Treball OE