L’Observatori de l’Ebre convoca una plaça per a un Doctor en Física per a realitzar tasques adscrites al projecte de investigació TechTIDE de la convocatòria de Competitivitat del sector Espacial Europeu de Tecnologia i Ciència H2020 COMPET-5: Space Weather.

Organismo contratante: Observatori de l’Ebre

Objeto: Suministro de un magnetómetro para la realización de medidas absolutas del campo magnético terrestre.

Número de expediente: 01/2016

Tramitación: Ordinaria

Tipo de procedimiento: Negociado sin publicidad (De acuerdo artículo 170D de la TRLCSP)

Valor del contrato: 70.000,00 € (sin IVA)

Empresa Adjudicataria: Royal Meteorological Institute of Belgium

Garantía Definitiva: 5% sobre el presupuesto de adjudicación.

El suministro objeto del presente contrato se adquiere en el marco del proyecto de investigación cuyos títulos y entidades financiadoras se detallan a continuación:

  • Título: OBSERVATORIO REMOTO AUTOMATIZADO COMO MONITOR DE LA ACTIVIDAD GEMAGNETICA E IONOSFERICA PARA ESTUDIOS GEOFISICOS Y APLICACIONES TECNOLOGICAS.
  • Referencia: CTM2014-52182-C3-1-P
  • Entidad Financiadora: Ministerio Economía y Competitividad

 

L'Observatori de l'Ebre convoca una plaça per a un doctor en física, medi ambient, meteorologia, clima o similar.

Roquetes (Baix Ebre), 16 de desembre de 2016--La contractació està emmarcada dins d'un nou programa de Garantia Juvenil a través del Servei d'Ocupació de Catalunya i la persona contractada té un contracte de pràctiques, un pla de treball i un tutor per desenvolupar un projecte a l’Observatori de l’Ebre entre el 15 de novembre d'aquest any i el 14 de maig del 2017.

Aquesta iniciativa millora l’ocupació de les persones joves menors de 30 anys, mitjançant l'adquisició d’aptituds i competències derivades de la pràctica laboral, alhora que facilita la seva posterior incorporació al mercat laboral de forma estable i duradora en el temps.

La persona contractada farà tasques d’acord amb la seva formació en l’aprenentatge de recuperació de registres històrics i dades geofísiques i solars. L’objectiu és proporcionar-li la pràctica professional adequada als estudis cursats.

La Garantia Juvenil és una iniciativa de la Unió Europea per reduir l'atur juvenil, implementada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC). A Catalunya compta amb fons propis i del Fons Social Europeu. 

 

soc 1l

idbc

sepe

flag yellow low